กลุ่มกฎหมายและคดี
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ที่อยู่ เลขที่ ๑๒/๑๓ หมู่ที่ ๒ ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๔๕๐๕๐ ต่อ ๑๑๔
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖๓-๐๘๑๐๙๗๐
โทรสาร ๐๗๕-๓๔๓๕๗๕
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.