กลุ่มกฎหมายและคดี
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ที่อยู่

เลขที่ 12/13 หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ 

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 075-345050 ต่อ 113
โทรสาร 075-343575