รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒