สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง กำชับการบริหารจัดการการศึกษา

 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

  

  

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)