คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่

ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 

อ่านรายละเอียด

 

  

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)

อ่านรายละเอียด