การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การเผยแพร่คำแปลกฎหมาย ตามกิจกรรมแปลกฎหมายเป็นภาษากลางอาเซียนและเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ผ่านโปรแกรม Google Meet

การบรรยาย

สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง “คดีพิพาทเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ในวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

เอกสารประกอบการบรรยาย

เอกสารวิชาการ