เผยแพร่ผลงานวิชาการ
6. โครงการตามนโยบาย/จุดเน้น

banner covid1

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และเพิ่มศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา IQATC

ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ดาวน์โหลดที่นี่

 
12. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
14. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง