เผยแพร่ผลงานวิชาการ
6. โครงการตามนโยบาย/จุดเน้น

ภารกิจ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
     1.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
     1.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     1.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้


2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
     2.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
     2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
     2.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
     2.4 งานทดสอบทางการศึกษา


3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

     3.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
     3.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา


4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

     4.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
     4.2 งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
     4.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
     4.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา


5. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา

     5.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
     5.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
     5.3 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
     5.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา


6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
     6.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
     6.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
     6.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา


7. งานธุรการ

  แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2012 เวลา 09:51 น.)

   
  12. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  ป้ายโฆษณา
  ป้ายโฆษณา
  ป้ายโฆษณา
  ป้ายโฆษณา
  ป้ายโฆษณา
  ป้ายโฆษณา
  ป้ายโฆษณา
  ป้ายโฆษณา
  ป้ายโฆษณา
  14. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง