ชมคลิปย้อนหลัง @ชี้แจงการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0)
ระดับ สพท. ปี 2566
 

 

 

การประชุมชี้แจง PMQA4 0 ประจำปี 2566 https://youtu.be/Gs1ImCVGlJI

 

 

หมวด 1 การนำองค์การ
1.1 ระบบการนำองค์การที่สร้างความยั่งยืน https://youtu.be/G-t2j7iwDEw

 

 

1.2 การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส https://youtu.be/7l9A2T4L6Mo

 

 

1.3 การมุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก https://youtu.be/AlBvkBr9e9s

 

 

1.4 การคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม https://youtu.be/o9x7uhm6zmQ

 

 

สรุปหมวด1 (1.1 1.2 1.3 1.4 ) https://youtu.be/pr6hzeVB9fg 

 

 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
2.1 แผนปฏิบัติการประจำปีของ สพท. ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง
และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน https://youtu.be/z4ZIWJUPj5Q

 

 

2.2 เป้าหมายสอดรับยุทธศาสตร์ชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว https://youtu.be/Uo4jILs2sCc

 


2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วนโดยผ่านเครือข่ายภายในและภายนอก https://youtu.be/3PsB9gOwXn0

 

 

2.4 การติดตามและแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว https://youtu.be/dGBQeL7Ep6A

 

 

หมวด 3 การให้ความสำคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง
https://youtu.be/znSgBkMuRdQ

 

 

3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ประโยชน์
https://youtu.be/ur7b00CF_30

 

 

3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ
https://youtu.be/irEblbLdLPM

 

 

3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์ https://youtu.be/7ogTubtcWN4

 

 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การกำหนดตัววัดและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ https://youtu.be/yWT1PiaFljw

 

 

4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไข https://youtu.be/PGtSeSI2WZw

 

 

4.3 การจัดการความรู้และใช้องค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ https://youtu.be/9x16IKfRlXY

 

 

4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัล https://youtu.be/dHQSVpJUk1U

 


หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ https://youtu.be/c0uYsAEd3dI

 

 

5.2 ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ https://youtu.be/uKheW3agLCk

 

 

5.3 การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ https://youtu.be/oYld1sdCAYM

 

5.4 ระบบพัฒนาบุคลากร https://youtu.be/Yi5_8Cu9_30

 

 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process) https://youtu.be/Tg8J-nvjeG4

 

 

6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง ผลผลิต กระบวนการ และบริการ https://youtu.be/ULNTyPaeY_c

 

 

6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
และ 6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ

https://youtu.be/NM9i1-ZQkVQ

 

 

สรุปหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ https://youtu.be/1m9BUcvoPCw