นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 

 

นายถาวร เวชจันทร์
รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12