นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 

 

นายภานุวัชร  แก้วลำหัด
รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12