วันที่ 14 มีนาคม 2566

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม