วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

นางจิรา ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวสุภาพร อินบุญนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางภัคนันท์ สุวรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายเฉลิมชาติ ลิ่มกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายรณชัย จันทร์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางกนกกานต์ ลบลาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ดำเนินการนิเทศโรงเรียนคู่พัฒนา ภาคเรียนที่ 1/2566

ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม