วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มอบหมายดร.วิมพ์วิภา รักสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ 1 ปี โดยมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับการประเมิน จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1. นางสาวตัทธิดา ติ่งต่ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 2. นางจารุพร ณ นคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 3. นางสาวศศิธร ปานคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 4. นางจริยา ยงกำลัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาบอน 5. นางสาวอรกมล นาคปลัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม