วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ โดย นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ระหว่าง วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม