วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ติดตามคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนเขาพังไกร