วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประธานประเมินสัมฤทธิผล การปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตหัวไทร เชียรใหญ่ ปากพนัง