วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานคณะกรรมการ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ครบ 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 4 จำนวน 8 คน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ บุญรวบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พร้อมคณะให้การดูแลและต้อนรับ ณ ห้องประชุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช