วันที่ 11 มกราคม 2565 นางวิมพ์วิภา รักสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ให้ความรู้เสนอแนะนำประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมด้วยนางมันทนา รัตนะรัต ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในกลุ่มนโยบายและแผน แก่นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ณ ห้องประชุม 1 สพม.นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

รูปเพิ่มเติม