วันที่ 13 ม.ค. 2565 ว่าที่ ร.ต. นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร คุณครู และ บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค รอง เลขาธิการ กคศ. ปฎิบัติราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตาม การดำเนินงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนา PA (Performance Agreement) ณ โรงเรียนขนอมพิทยาและโรงเรียนปากพนัง เพื่อรับฟังสภาพปัญหาและตอบข้อซักถามของครูและบุคลากรทางการศึกษา