วันที่ 13 สิงหาคม 2565

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญชั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C.) ระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม