วันที่ 24 สิงหาคม 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ต้อนรับศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ จำนวน 5 ท่าน โดยว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับศึกษานิเทศก์ พร้อมแสดงความยินดีและแนะนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม