วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผ้าพระกฐินพระราชทาน นำไปถวาย ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในพระพุทรศาสนา ให้เจริญรุ่งเรื่องสืบไป

ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม