ประกาศโรงเรียนเขาพังไกร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น (ปาบึก) ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา