ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โต้ะเก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ