กลุ่มอำนวยการ 
นางนิชนันท์ พงษ์เกษมพรกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
โทรศัพท์ : 063-0817136
e-mail : 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางเพ็ญ เสมอภพ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ : 081-0914664
e-mail :
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวรัชนีกร ชูเกลี้ยง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 081-9789320
e-mail :
กลุ่มนโยบายและแผน
นางมันทนา  รัตนะรัต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 086-3666831
e-mail :
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวพรทิพย์  เกิดสม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 089-2978036
e-mail :
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา
นางจิรา ชูช่วย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 081-0796308
e-mail :
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายไตรรงค์  สาดแว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ : 063-0810195
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายสุวิจักขณ์ สายช่วย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ : 088-2706653
e-mail : 
กลุ่มกฏหมายและคดี
นายวีระพันธ์ โชติวัน
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
โทรศัพท์ : 084-8381712
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางชุติมา  พยุหกฤษ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 063-0810924
e-mail :