ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
นางนิชนันท์ พงษ์เกษมพรกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
นางเพ็ญ เสมอภพ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางพาตวรรณ ปรุเขตต์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางมันทนา  รัตนะรัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวพรทิพย์  เกิดสม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางจิรา ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา
นางชุติมา  พยุหกฤษ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นายไตรรงค์  สาดแว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวสาคร สุภัทรประทีป นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายวีระพันธ์ โชติวัน นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี