ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
นางนิชนันท์ พงษ์เกษมพรกุล นักจัดการงานทั่วไป ชพ. ผอ.กลุ่มอำนวยการ 
นางเนตรชนก ศรีรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชพ. ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางพาตวรรณ ปรุเขตต์ นักประชาสัมพันธ์ ชพ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางมันทนา  รัตนะรัต นักวิเคราะห์นโยบาย ชพ. ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวพรทิพย์  เกิดสม นักวิชาการศึกษา ชพ. ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ ศึกษานิเทศก์  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา
นางชุติมา  พยุหกฤษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชพ. ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
นายไตรรงค์  สาดแว ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวสาคร สุภัทรประทีป นักทรัพยากรบุคคล ชพ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายวีระพันธ์ โชติวัน นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี