พันธกิจ (Mission)          

                             1. ส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
                             2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ สมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ  ในการแข่งขัน
                             3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน เข้าถึงและได้รับการบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
                             4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่สนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ
                             5. พัฒนาสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีการเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                             6. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในการจัดการศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสร้างความรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง