ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมโรงเรียนทุ่งสง ปีการศึกษา 2565