กำหนดการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

             ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งและการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565 นั้น

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด แสดงความจำนงตามแบบฟอร์มเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ดังนี้

                 1. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดงความจำนงพร้อมทั้งข้อมูลประวัติตามแบบฟอร์ม (แบบที่ 7)

                 2. อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ยื่นแบบเสนอชื่อ ประวัติและบัญชีรายชื่อผู้รับรอง ตามแบบฟอร์ม (แบบที่ 8 , 9 และ 10)