ประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเขาพังไกร ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                   ๑) เป็นผู้บริหาร ครู - อาจารย์  ในสถานศึกษา, นักศึกษาหรือบุคคลโดยทั่วไป ที่มีความสนใจในกิจการลูกเสืออย่างแท้จริง

                   ๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๒๑ ปี

                   ๓) มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์

                   ๔) มีคุณธรรมจริยธรรมและความประพฤติเรียบร้อย เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

                   ๕) ได้รับการคัดเลือกและอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ส่งเข้ารับการฝึกอบรม

วิธีการสมัครเข้าอบรม

                   ๑) ใบสมัคร (ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว)

                   ๒) ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม คนละ ๑,๖๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีสมาคมลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี ๙๘๗ – ๐ – ๓๔๘๑๑ - ๔
(ใช้แอพแบงก์กิ้งของธนาคารบนมือถือโอนเงินได้)

                   ๓) ส่งใบสมัคร และสลิปการโอนเงิน ไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ๑๒/๑๓ ถนนกระโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

                   ๔) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

                   ๕) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางจันทร์พร ผาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพังไกร โทร. ๐๘๖ ๑๕๓ ๐๙๒๗ หรือ นายอักษร ทองดี นายกสมาคมลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐๙๘ ๒๘๗ ๒๙๔๕

**** เอกสารแนบ โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) จำนวน 1 ไฟล์

 

ประกาศ