รายการอนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

นครศรีธรรมราช พัทลุง