ประกาศ
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่น ๆ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 25 ตุลาคม 2565 ทุนที่รับสมัครมี ดังนี้
           1. ทุนเล่าเรียนหลวง  จำนวน 9 ทุน
           2. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 27 ทุน
           3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ  จำนวน 5 ทุน  
           4. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์  จำนวน 2 ทุน 
           5. ทุนบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  จำนวน 3 ทุน
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://scholar2.ocsc.go.th

 รายละเอียดเพิ่มเติม