งานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันมัธยมศึกษา สพม.นครศรีธรรมราช 16 - 18 พ.ย. 2565
ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช