สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

  

ข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 

 

 

 

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


 

 

 

 แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567