ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 เอกสารเพิ่มเติม