ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เรื่อง ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เอกสารแนบ