กระบวนงาน ขั้นตอนในการให้บริการงานต่างๆ 
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

กลุ่มอำนวยการ

การขอหนังสือรับรองเงินเดือน เพื่อยื่นกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์    

ขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินงาน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา  / การสั่งซื้อแบบพิมพ์

ขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินงาน
หลักเกณฑ์/วิธีการ/หลักฐาน เอกสารประกอบที่ต้องใช้

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ
แบบฟอร์มคำขอมีบัตร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารบนเว็บไซต์ สพม.นศ

แนวทาง ขั้นตอนการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำขอเผยแพร่ข้อมูล

การขอใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต สพม.นศ

ขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำขอ