ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

 ประกาศ