ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

 ประกาศ