ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่คาดว่าจะว่าง ประจำปี 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 ประกาศ