แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2023 เวลา 16:17 น.)

 
5. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล