ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.12 รับย้ายครู

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
ยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 4 - 24 มกราคม 2560 รายละเอียดดังนี้
1. หลักเกณฑ์การย้าย
2. ปฏิทินและตัวชี้วัดการย้าย
3. ตำแหน่งว่าง
4. ข้อมูลอัตรากำลัง
5. แบบคำร้องขอย้าย
6. เอกสารประกอบด้วย
    6.1 คำร้องขอย้าย  จำนวน  2  ชุด
    6.2 สำเนา ก.พ.7 ฉบับปัจจุบัน  จำนวน  2  ชุด
    6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  2  ชุด
    6.4 เอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดตัวชี้วัด  จำนวน  2  ชุด
    6.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  2  ชุด (ผู้ขอย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษาต้องแนบทุกคน)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2017 เวลา 10:32 น.)