ข่าวประชาสัมพันธ์ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.12

.........สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จะประเมินคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้าย ตามประกาศประเมินศักยภาพที่แนบ

- ประกาศรายชื่่อสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
- ประกาศกำหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สายมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 (จ.พัทลุง)
- ประกาศกำหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สายมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 (จ.นครศรีธรรมราช)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 13:06 น.)

 
5. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล