ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.12

ประกอบด้วย หนังสือดังต่อไปนี้

1. หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24
2. หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1646
3. หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9
4. หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5
5. หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024
6. หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9

-หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
-แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
-แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ตามประกาศเพิ่มเติม)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 13:26 น.)

 
5. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล