ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค)

ด้วย สพม.12 โดยอนุมัติกศจ.นครศรีธรรมราชในการประชุมครั้งที่6/2561เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูทีั่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทชุดที่6และชุดที่ 7ประเภท Premiumวิชาเอกเคมี จำนวน 2 อัตราเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนปากพนังและจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2561รายละเอียดตามประกาศ

ประกาศรับสมัคร

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2018 เวลา 16:46 น.)

 
5. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล