ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชี
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ