ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช (ว 29) และ(ว 30 )

 ประกาศ