คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ลำดับ  ชื่อสกุล  ประเภทกรรมการ
1. นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว ผอ.สพม.นศ
2. นายจำเริญศักดิ์  แสงแก้ว ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
3. นายณรงค์  สุทธิภักดี ผู้แทนการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
4. ผศ.ดร.วีระยุทธ ขาตะกาญน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายภักดี  เหมทานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายสมทรง  ฝั่งชลจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นางมาลี  แก้วละเอียด ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายปรีชา  มากมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นางจิรา  ชูช่วย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา