คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ลำดับ  ชื่อสกุล  ประเภทกรรมการ
1. นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
2. นายสันติกร รักสองหมื่น ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
3. นางนันทิยา ขัมพานนท์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
4. นายนพรัตน์ ชัยเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายสมทรง ฝั่งชลจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายสันต์ติ เกราะแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายพีระพงษ์ สองวิหค ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายสิทธิพร นิลพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นางจิรา  ชูช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา