คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ลำดับ  ชื่อสกุล  ประเภทกรรมการ
1. ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
2. นายจำเริญศักดิ์  แสงแก้ว ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
3. นายณรงค์  สุทธิภักดี ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
4. ผศ.ดร.วีระยุทธ ขาตะกาญน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายภักดี  เหมทานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นาย ส.สมบัติ  มีสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายยินดี  วรรณมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นางจิรา  ชูช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา