ระบบบริการของ สพม.นศ

ระบบงานสารบรรณ My Office

https://office.sea12.go.th

คู่มือ

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ smart obec

https://smart.obec.go.th/

คู่มือ

สารสนเทศออนไลน์ สพม.นศ

https://www.infosea12.info/infoonline

 

สลิปเงินเดือนออนไลน์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

https://www.kmcs.info/salarysea12

สลิปเงินเดือนออนไลน์ของข้าราชการบำนาญ

https://www.kmcs.info/pwssea12

 

 

 

 

ระบบรายงาน

SESA | ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

https://sesa.obec.go.th

รายงานมาตรฐานเขตพื้นที่ฯ (STD)

https://emesobec.moe.go.th/std/login/auth

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center

https://portal.bopp-obec.info/obec67

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

https://bobec.bopp-obec.info

ระบบงานทะเบียนวัดผล SGS

https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx