ระบบบริการของ สพม.นศ

ระบบงานสารบรรณ My Office

http://office.sea12.go.th

สารสนเทศออนไลน์ สพม.นศ

http://www.infosea12.info/infoonline

สลิปเงินเงินเดือนออนไลน์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

http://www.kmcs.info/salarysea12

สลิปเงินเงินเดือนออนไลน์ของข้าราชการบำนาญ

http://www.kmcs.info/pwssea12

ระบบรับสมัครนักเรียน

http://www.sea12.go.th/ict

ระบบรายงาน

SESA | ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

https://sesa.obec.go.th

รายงานมาตรฐานเขตพื้นที่ฯ (STD)

http://emesobec.moe.go.th/std/login/auth

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center

https://portal.bopp-obec.info/obec65

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

http://bobec.bopp-obec.info

ระบบงานทะเบียนวัดผล SGS

https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ smart obec

http://smart.obec.go.th/