นายอรรถพล  ตรึกตรอง
ประธานอนุกรรมการ
นายสันติภัทร  โคจีจุล (ผู้แทน กศจ.)

อนุกรรมการ
นายวิระชัย ชุมแก้ว (นายอำเภอหรือผู้แทน)
อนุกรรมการ
นายถนอม นิตย์วิมล (ผู้แทน ก.ค.ศ.)
อนุกรรมการ
นายวินัย วิฑูรย์พันธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล)
อนุกรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณิชชา วัชรากุลพงศ์  (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)
อนุกรรมการ
นายสุพจน์  อภิศักดิ์มนตรี (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่น)
อนุกรรมการ
นางสาวษิราณีย์  บุญเกิด (ครู)
อนุกรรมการ
นายสมพงษ์  ปานหงษ์ (ผู้บริหารสถานศึกษา)
อนุกรรมการ
นางสาวรณิดา  อินนุพัฒน์ (บุคลากรทางการศึกษาอื่น)
อนุกรรมการ
นางสาวอมรรัตน์  โสธารัตน์ (ผอ.สพม.นครศรีธรรมราช)
อนุกรรมการและเลขานุการ