กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 1

นายสง่า นาวารัตน์ (ประธานกลุ่มสหวิทยาเขตที่ 1)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


สหวิทยาเขตเบญจมราชูทิศ

นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ (ประธานสหวิทยาเขต)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


ว่าที่ ร.ต.สมพร แก้วคง (รองประธานสหวิทยาเขต)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายธวัช คำนวณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายประยูร​ศักดิ์​ ขวัญ​สง
ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


สหวิทยาเขตกัลยาณี

นายสง่า นาวารัตน์ (ประธานสหวิทยาเขต)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายสมพงษ์ ปานหงษ์ (รองประธานสหวิทยาเขต)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายสันติ นาดี 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


ว่าที่ ร.ต.โชคดีเภรีภาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


 

นางพรทิพย์ อุปถัมภ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
โทรศัพท์ : -
e-mail : - 


สหวิทยาเขตพระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ

นายพีระพงษ์ สองวิหค (ประธานสหวิทยาเขต)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายอรุณ รอดสันติกุล (รองประธานสหวิทยาเขต)
ผู้อำนวยการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายพิทักษ์ เชิญทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายสุภาพ ยะพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายพงศ์สิทธิ์ สิริกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
โทรศัพท์ : -
e-mail : - 

 กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 2

นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ (ประธานกลุ่มสหวิทยาเขตที่ 2)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


สหวิทยาเขตทุ่งสง

นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ (ประธานสหวิทยาเขต)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายเฉลิมชัย จิตสำรวย
ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายกิตติชัย ไชยศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางขันวิทยา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางจิราพร อินทรทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


สหวิทยาเขตสตรีทุ่งสง

นางสุภาภรณ์ คงคานนท์ (ประธานสหวิทยาเขต)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายวิชัย สุขพันธ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายวิชัย ราชธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบอน
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายจิรัฎฐ์ รัตนพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางสาวศิรัสสุดา แก้วกระจก
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


สหวิทยาเขตต้นน้ำตาปี

ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช สินภิบาล (ประธานสหวิทยาเขต)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายสุพจน์ จงจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายจำเริญศักดิ์ แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายเด่นวัฒน สักคุนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง
โทรศัพท์ : -
e-mail : -ครูรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


 

สหวิทยาเขตทุ่งใหญ่

นางสาวโสภา ไสวศร (ประธานสหวิทยาเขต)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายเฉลิมพงศ์ ช่วยคุ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางวารินดา จู้ห้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางณภัค อินทร์ปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางสุจิรา รัตนบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม
โทรศัพท์ : -
e-mail : - 

กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 3

นายคีรี มากสังข์ (ประธานกลุ่มสหวิทยาเขตที่ 3)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


สหวิทยาเขตหัวไทร-เชียรใหญ่

นายคีรี มากสังข์ (ประธานสหวิทยาเขต)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายปราโมทย์ พรหมนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายนฤทธิ์ จันมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายรัตตัญญู ศรีไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางสาวกรรณิกา จอมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมราษฏร์บำรุง
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายชัยมิตร วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายสุภาส มณีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพังไกร
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


สหวิทยาเขตปากพนัง-เชียรใหญ่

นายสุภาพ เต็มรัตน์ (ประธานสหวิทยาเขต)
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางจิราพร รัตนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายมณี เอียดเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนโศภนคณาภรณ์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางจิราภรณ์ เมืองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายเสรี นิ่ม
ครูรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายวิริยะ วุฒิมานพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


สหวิทยาเขตชะอวด

นายอนันทน์ แดงเรือง (ประธานสหวิทยาเขต)
ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวด
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางวิมล หนูชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายวิชาญ จินพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายสวัสดิ์ หนูจันทร์
ครูรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางสุวรรณี เกื้อสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


สหวิทยาเขตร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์ 

นายประเสริฐ ธานีรัตน์ (ประธานสหวิทยาเขต)
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายปรีชา ปัญญานฤพล
ผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


 

นางสาววิภาดา ขุนทองจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายณัศท์ธศักดิ์ ภาญาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางบังอร แป้นคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
โทรศัพท์ : -
e-mail : - 

กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 4

นายประพฤติ วงศ์ชนะ (ประธานกลุ่มสหวิทยาเขตที่ 4)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


สหวิทยาเขตสิชล-ขนอม

นายนายประพฤติ วงศ์ชนะ (ประธานสหวิทยาเขต)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายสมศักดิ์ คงแป้น
ผู้อำนวยการสิชลประชาสรรค์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายสมเจตน์ ไชยเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายชรินทร์ สมทรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายสันติกร รักสองหมื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนขนอมพิทยา
โทรศัพท์ : 08-4837-3663
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นายสมมาศ หนูแก้ว
ครูรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเนียนคณาภิบาล
โทรศัพท์ : 086-4800156
e-mail : -


สหวิทยาเขตท่าศาลา-นบพิตำ-พรหมคีรี

นายสิทธิพร นิลพัฒน์ (ประธานสหวิทยาเขต)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายกำพล ทองอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายพยัส คีรีพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ์
โทรศัพท์ : 082-8188872
e-mail : -


นางสาวนิวร ผิวกระด้าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางกัญญ์พิดา จงคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นางสิริวรรณ มณีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายอรรถพร อักษรนำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา
โทรศัพท์ : 08-7281-9923
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.