ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 089-726-3196
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติโดยสังเขป

- เกิดเมื่อวันที่ : 13 เมษายน 2525


การศึกษา

      - ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษ จ.ตรัง

      - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสภาราชินี จ. ตรัง

      - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี

      - ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิชาเอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ. สงขลา

      - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.ค.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ. นนทบุรี

      - ระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ. นนทบุรี

      - ระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ. กรุเทพมหานคร

 

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

      ปีพุทธศักราช 2547

            - อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      ปีพุทธศักราช 2548

            - ครู คศ.1  โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      ปีพุทธศักราช 2553

            - รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      ปีพุทธศักราช 2554

            - รองผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนชาพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      ปีพุทธศักราช 2557

            - ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      ปีพุทธศักราช 2562

            - ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

      ปีพุทธศักราช 2563

            - รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

      ปีพุทธศักราช 2565

            - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์