ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 66/11 หมู่บ้านสวนสวย 5 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7245635
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติโดยสังเขป

- เกิดเมื่อวันที่ : 13 มิถุนายน 2506


การศึกษา

-  ประถมศึกษา -
-  มัธยมศึกษาตอนต้น -
-  มัธยมศึกษาตอนปลาย - 
-  ปริญญาตรี  : 
       - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา  ปี 2528 วุฒิ วท.บ. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)

       - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปี 2544  วุฒิ ศษ.บ. สาขาวิชาเอกบริหารการศึกษา
-  ปริญญาโท  : มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปี 2542  วุฒิ ศษ.ม สาขาวิชาเอกการบริหารการศึกษา

 

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

       ตำแหน่งสุดท้ายก่อนปรับโครงสร้าง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดตรัง
       ประวัติการดำรงตำแหน่ง หลังการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน
ปฏิบัติหน้าที่
           - รอง ผอ.สพท.ตรัง เขต 2        18 ก.ค. 2546 –17 มิ.ย. 2547
           - รอง ผอ.สพท.ตรัง เขต 1        18 มิ.ย. 2547 –17 ส.ค. 2552
           - รอง ผอ.สพท.ตรัง เขต 1  ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานศูนย์ประสานงานการมัธยม ศึกษาศูนย์ที่ 12 (ตรัง กระบี่) 18 ส.ค. 2552 – 31 ต.ค. 2553
           - รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพม.13  1 พ.ย. 2553 – 5 ม.ค. 2554
           - รอง ผอ.สพม.13      6 ม.ค. 2554 –   2 ก.ค.2562
           - ผอ.สพม.10            3 ก.ค.2562 –  22 ก.พ. 2564
           - ผอ.สพม.เพชรบุรี      23 ก.พ. 2564 -  30 ก.ย. 2564
           - ผอ.สพม.นครศรีธรรมราช 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน