นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 37/39 ม.5 ถ.อำเภอฯ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1895-6716
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติโดยสังเขป

- เกิดเมื่อวันที่  6  กรกฎาคม  2506
- คู่สมรส นางเนาวรัตน์  เรืองแก้ว


การศึกษา

-  ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านควนประกอบ, บ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) จังหวัดพัทลุง
-  มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนตะโหมด จังหวัดพัทลุง
-  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีพัทลุง
-  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูสงขลา 
-  ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
-  ปริญญาโท  การวัดผลการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

- พ.ศ.2528 ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนประทีปศาสตร์(ปอเน๊าะบ้านตาล) จังหวัดนครศรีธรรมราช
- พ.ศ.2536 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
- พ.ศ.2540 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
- พ.ศ.2541 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอใน จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง
- พ.ศ.2547 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 2
- พ.ศ.2553 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, เขต 14
- พ.ศ.2554 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
- พ.ศ.2556 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
- พ.ศ.2559 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
- ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช