ทำเนียบ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

นายจำเริญ รัตนบุรี

2 ตุลาคม 2554 - 19 มิถุนายน 2558

 

นายภิญโญ จันทรวงศ์

10 สิงหาคม 2558 - 21 ตุลาคม 2559

 

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว

27 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564

ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2566

 

นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์

6 ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน