แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ 3 ปี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ปีงบประมาณ 2557-2559 คลิกดูรายละเอียด
ปีงบประมาณ 2554-2556 คลิกดูรายละเอียด